Shanghai Triad

Genre: crime,drama,romance,thriller

Director: Yimou Zhang

Starring: Li Gong, Baotian Li, Xiaoxiao Wang, Xuejian Li

Language: Mandarin

Length: 108 Mins

Release Date: Fri Dec 22 1995

Description: Shanghai Triad is a Mandarin movie in genre crime,drama,romance,thriller directed by Yimou Zhang, starring Li Gong, Baotian Li, Xiaoxiao Wang, Xuejian Li.

crime ( 0)
drama ( 0)
romance ( 0)
thriller ( 0)

Shanghai Triad Relevant News

Shanghai Triad Relevant Feeds

Shanghai Triad Reviews And Discussions