Red Firecracker, Green Firecracker

Genre: drama,romance

Director: Ping He

Starring: Jing Ning, Gang Wu, Xiaorui Zhao, Yang Gao

Language: Mandarin

Length: 111 Mins

Release Date: Fri Jun 02 1995

Description: Red Firecracker, Green Firecracker is a Mandarin movie in genre drama,romance directed by Ping He, starring Jing Ning, Gang Wu, Xiaorui Zhao, Yang Gao.

drama ( 0)
romance ( 0)

Red Firecracker, Green Firecracker Relevant News

Red Firecracker, Green Firecracker Relevant Feeds

Red Firecracker, Green Firecracker Reviews And Discussions