Wu Kui

Genre: drama

Director: Jianxin Huang

Starring: Shih Chang, Lan Wang, Yumei Wang, Mingjun Kao

Language: Mandarin

Length: 113 Mins

Release Date: Fri Feb 10 1995

Description: Wu Kui is a Mandarin movie in genre drama directed by Jianxin Huang, starring Shih Chang, Lan Wang, Yumei Wang, Mingjun Kao.

drama ( 0)

Wu Kui Relevant News

Wu Kui Relevant Feeds

Wu Kui Reviews And Discussions