The First Emperor of China

Genre: documentary

Director: Tony Ianzelo,Liu Hao Xue

Starring: Christopher Plummer,Michel Garneau,Bo Guan Jun,Wang Guo Ren

Language: English

Length: 42 Mins

Release Date: Fri Jan 05 1990

Description: The First Emperor of China is a English movie in genre documentary directed by Tony Ianzelo,Liu Hao Xue, starring Christopher Plummer,Michel Garneau,Bo Guan Jun,Wang Guo Ren.

documentary ( 0)

The First Emperor of China Relevant News

The First Emperor of China Relevant Feeds

The First Emperor of China Reviews And Discussions