Ha Khel Savlyancha

Genre: drama

Director: Vasant Joglekar

Starring: Madhu Apte,Sanjivani Bidkar,Sangita Bole,Dhumal

Language: Marathi

Length: Mins

Release Date: Sat Aug 21 1976

Description: Ha Khel Savlyancha is a Marathi movie in genre drama directed by Vasant Joglekar, starring Madhu Apte,Sanjivani Bidkar,Sangita Bole,Dhumal.

drama ( 0)

Ha Khel Savlyancha Relevant News

Ha Khel Savlyancha Relevant Feeds

Ha Khel Savlyancha Reviews And Discussions