Ringan

Genre: drama

Director: Makarand Mane,Sonniya Lele Sahasrabuddhe

Starring: Shashank Shende,Sahil Joshi,Abhay Mahajan,Suhas Sirsat

Language: Marathi

Length: 106 Mins

Release Date: Fri Jun 30 2017

Description: Ringan is a Marathi movie in genre drama directed by Makarand Mane,Sonniya Lele Sahasrabuddhe, starring Shashank Shende,Sahil Joshi,Abhay Mahajan,Suhas Sirsat.

drama ( 0)

Ringan Relevant News

Ringan Relevant Feeds

Ringan Reviews And Discussions