Raj Mata Jijau

Genre: drama

Director: Yashwant Bhalkar

Starring: Amol Bavdekar,Monika Dabade,Rashmi Deshmukh,Smita Deshmukh

Language: Marathi

Length: Mins

Release Date: Sat Jan 01 2011

Description: Raj Mata Jijau is a Marathi movie in genre drama directed by Yashwant Bhalkar, starring Amol Bavdekar,Monika Dabade,Rashmi Deshmukh,Smita Deshmukh.

drama ( 0)

Raj Mata Jijau Relevant News

Raj Mata Jijau Relevant Feeds

Raj Mata Jijau Reviews And Discussions