Vishwavinayak

Genre: action,crime,drama

Director: Mayur Vaishnav

Starring: Madhav Abhyankar,Prasad Barve,Nagesh Bhonsle,Bhargavi Chirmuley

Language: Marathi

Length: Mins

Release Date: Sun Aug 21 1994

Description: Vishwavinayak is a Marathi movie in genre action,crime,drama directed by Mayur Vaishnav, starring Madhav Abhyankar,Prasad Barve,Nagesh Bhonsle,Bhargavi Chirmuley.

action ( 0)
crime ( 0)
drama ( 0)

Vishwavinayak Relevant News

Vishwavinayak Relevant Feeds

Vishwavinayak Reviews And Discussions