Bhai - Vyakti Ki Valli

Genre: drama

Director: Mahesh Manjrekar

Starring: Satish Alekar,Sunil Barve,Padmanabh Bind,Sagar Deshmukh

Language: Marathi

Length: 153 Mins

Release Date: Fri Jan 04 2019

Description: Bhai - Vyakti Ki Valli is a Marathi movie in genre drama directed by Mahesh Manjrekar, starring Satish Alekar,Sunil Barve,Padmanabh Bind,Sagar Deshmukh.

drama ( 0)

Bhai - Vyakti Ki Valli Relevant News

Bhai - Vyakti Ki Valli Relevant Feeds

Bhai - Vyakti Ki Valli Reviews And Discussions