Elizabeth Ekadashi

Genre: adventure,drama,family

Director: Paresh Mokashi

Starring: Chaitanya Badve,Durgesh Badve-Mahajan,Sayali Bandakavathekar,Nandita Dhuri

Language: Marathi

Length: 90 Mins

Release Date: Fri Nov 14 2014

Description: Elizabeth Ekadashi is a Marathi movie in genre adventure,drama,family directed by Paresh Mokashi, starring Chaitanya Badve,Durgesh Badve-Mahajan,Sayali Bandakavathekar,Nandita Dhuri.

adventure ( 0)
drama ( 0)
family ( 0)

Elizabeth Ekadashi Relevant News

Elizabeth Ekadashi Relevant Feeds

Elizabeth Ekadashi Reviews And Discussions