No Entry: Pudhe Dhoka Aahey

Genre: comedy

Director: Ankush Chaudhari

Starring: Sai Tamhankar,Ankush Chaudhari,Sai Lokur,Bharat Jadhav

Language: Marathi

Length: 150 Mins

Release Date: Fri Sep 07 2012

Description: No Entry: Pudhe Dhoka Aahey is a Marathi movie in genre comedy directed by Ankush Chaudhari, starring Sai Tamhankar,Ankush Chaudhari,Sai Lokur,Bharat Jadhav.

comedy ( 0)

No Entry: Pudhe Dhoka Aahey Relevant News

No Entry: Pudhe Dhoka Aahey Relevant Feeds

No Entry: Pudhe Dhoka Aahey Reviews And Discussions